İNOVASYON HAKKINDA HER ŞEY

İnovasyon nedir ?

İnovasyonun Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yenilik” ve “yenileşim” olarak yer almaktadır. Türkçe’de “yenilik”, “yenileme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsada, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Çünkü “yenilik” ve “yenileme” “inovasyon” sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yol açmaktadır. Hangi başlık altında olursa olsun inovasyon süreklilik ve bütünsellik göstermelidir.

İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve yeni ürün / hizmetlerin sunulmasını içeren inovasyon olgusu, bireylerin ihtiyaçlarının daha hızlı ve daha iyi bir şekilde karşılanmasını sağlar. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından Türkçe’ ye çevrilen Oslo Kılavuzu’ nda, inovasyon “yenilik” olarak Türkçe’ ye çevrilmiş ve “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, bireysel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ve yenilikçiliği bir davranış haline getirmeleri gerekmektedir.

İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Nüfus 

yapısının değişmesi, hastalık türlerindeki artış ve değişimler, hastalıkların kronikleşmesi, toplumun beklentisinin artması vb. pek çok neden sağlık sisteminde yeni gereksinimleri ortaya çıkarmakta ve bu gereksinimler doğrultusunda önemli değişimler yaşanmaktadır.

İnovasyon Süreci Nasıl İşliyor ?

İlk adım yeni ve yaratıcı bir fikrin ortaya çıkması, ikinci adım ise; emek ve yatırım yaparak ortaya çıkan fikrin ticarileştirilmesidir. Başka bir deyişle ortaya çıkan ürün ya da metodu hizmete dönüştürmektir.

İnovasyon Neden Önemlidir ?

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni düşüncelerin ekonomiye dönüşmesi, pazarın ihtiyacını karşılaması, insan kaynağı sağlaması, bilim-teknoloji-arge ile paralel ilerlemesi, kurum için yönetim süreci oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Pazarda rekabet avantajı sağlarken iş modeli ortaya çıkmasını da sağlar. 

İnovasyon günlük yaşamda insanların refah düzeyini ve yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Alanına göre değişmekle birlikte hem kurumlar hem de bireyler için maliyet ve kar avantajı sağlayabilir. Bir ülkedeki inovasyon yapan işletme sayısı ne kadar fazla ise o ülkedeki insanların yaşam şartları da o kadar yüksektir.

Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye hızlı ulaşma ihtiyacı ve rakebeti, inovatif yaklaşım ve inovatif kurum kültürünü de önemli hale getirmiştir.

İnovasyon Türleri

1- “Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.”

2- “Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yöntemininin uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir.”

3- “Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir sick pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.”

4- “Organizasyonel inovasyon, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

İnovatif Fikir Nasıl Oluşur ?

İnovatif fikrin gelişmesi için ihtiyacı ve problemi farkında olmak ile mümkündür. Sağlık tesislerinde kullanılan cihaz ve malzemelerin daha kullanışlı ve ihtiyaca uygun hale getirilmesi ancak o cihaz ve malzemenin birebir kullanıcısı olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Her fikir değerlidir asla “basit veya gereksiz” gibi düşüncelerle fikrinizi çöpe atmayın. İyi tanımlanmamış problemlere geliştirilen fikirler risk almak demektir. 

Fikir oluşturmadan önce gözlem yapmak, diğer insanlarla iletişin kurmak ve davranışları incelemek fikrin gelişmesine katkı sağlayacaktır. İnovasyonda illa ki olmayanı oldurmaya çalışmanız gerekmez. Yapılmış bir çalışmayı daha yararlı hale getirmek veya kullanımını değiştirmek bir inovasyon örneği oluşturur. İnovatif düşünme ise bilgiyi yararlı ve ekonomik olarak toplumun yararına dönüştürme şeklidir. Bu nedenle teknik olarak, sosyal olarak ve ekonomik olarak bir takım süreçleri bünyesinde barındırır.

Fikrim Var! Ne Yapmalıyım?

Fikrinizi bulduktan sonra literatür çalışması yapmanız gerekir. Sizin düşündüğünüz ürün veya hizmet fikrinden ülkemizde veya dünyada var mı diye bakmanız gerekir. Uygun anahtar kelimeler ile yurtiçi ve yurtdışı arama yapmanız gerekiyor. Türk patent Enstitusu sayfasından, http://www.google.com/patents, http://wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf, http://ep.espacenet.com/ gibi sitelerden fikrinizi araştırabilirsiniz. Eğer fikriniz daha önce çalışılmadıysa sürece devam edebilirsiniz.

Literatür araştırmasından sonra ön çizim ve prototip aşamasına geçilebilir. Fikrinizi geliştirdikten sonra Faydalı model ve Patent başvurusuna bulunulmalı. Fikriniz gelişimini tamamladıktan sonrada pazarlama aşamasına geçebilirsiniz.